POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO

Informacja z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Kajlingua Szkoła Językowa Jagiera, 10245 Berlin, Simplonstr. 59, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Aleksandra Jagiera prowadząca działalność gospodarczą jako Kajlingua Szkoła Językowa Jagiera, 10245 Berlin, Simplonstr. 59, jak i serwisy internetowe pod adresem www.kajlingua.com , (social media: instagram)
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Kajlingua Szkoła Językowa Jagiera Simplonstr. 59, 10245 Berlin Tel. 01794285416 E-mail: kajlingua@gmail.com

2. Źródło pozyskania danych osobowych.

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa na podstawie wyrażonej zgody lub w wyniku wykonywania zawartej przez Kajlingua umowy z
Państwem.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych jest zróżnicowany ze względu na przynależność osoby, której danych dotyczy, do co najmniej jednej z następujących grup: a. klienci, kursanci, ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne do wykonania umowy zawartej z Kajlingua, przesyłania oferty Kajlingua, działalności marketingowej Kajlingua, przesyłania tzw. newslettera, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto
wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych. b. osoby, które udostępniły swój adres e-mail w formularzu zgoszeniowym – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celu przesyłania tzw. newslettera, zapisania się na kurs, w tym przesyłania oferty Kajlingua, działalności marketingowej Kajlingua poprzez newsletter. c. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w związku z zapisem on-line celem zawarcia umowy z Kajlingua – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Kajlingua, kontaktu w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, przesyłania oferty Kajlingua, działalności marketingowej Kajlingua, przesyłania tzw. newslettera.
d. osoby, które udostępniły swoje dane osobowe w formularzu w wyniku rejestracji w serwisie internetowym pod adresem www.kajlingua.com – przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest jako niezbędne w celu publikowania wiadomości, przesyłania oferty Kajlingua, działalności marketingowej Kajlingua, przesyłania tzw. newslettera, organizacji udostępnionych do dobrowolnego udziału akcji marketingowych, promocyjnych, konkursów, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych. Niezależnie od powyższego dane osobowe w każdej z ww. grup
przetwarzane są w celu wypełnienia ciążących na Administratorzeobowiązkach prawnych, prowadzenia analiz statystycznych, archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością podmiotom zewnętrznym wpostaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, certyfikujące, egzaminujące, księgowe, płatnicze, prawnicze,pocztowe, kurierskie na rzecz Kajlingua, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Odbiorcą danych osobowych klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza w zakresie wykonywania umowy przez Kajlingua zawartej na rzecz klienta, kursanta, uczestnika, słuchacza przez podmiot trzeci, będzie również ten podmiot zgodnie z zawartą umową.

5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych. Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
– dostępu do tych danych,
– sprostowania tych danych

7. Okres przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
– okres obowiązywania umowy zawartej z Kajlingua, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
– okres wymagany w szczególnych przypadkach przepisami prawa,
– okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia
przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Kajlingua i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu
podania danych i konsekwencje ich niepodania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, której dane te dotyczą, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych danych osobowych do celów zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i prawidłowej realizacji umowy z Kajlingua.

9. Pozostałe.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych miałoby następować w celach zgodnie z niniejszą informacją w zależności od przynależności osoby, której dane dotyczą, do co najmniej jednej z ww. grup osób, których dane są przetwarzane, a w celu innym niż cel, dla którego dotychczas dane te zostały zebrane, niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku Administratora przekazania informacji o aktualnych celach przetwarzania danych w rozumieniu art. 13 ust. 3 RODO

Interesują Cię nowe terminy. Napisz do nas!

W razie pytań o terminy proszę dzwonić +49 179 4285416